Światłowodowy osprzęt
telekomunikacyjny
Radiokomunikacja
RODO

Informacja prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Inexim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200 lok. 528, kod pocztowy 02-486, adres e-mail: rodo@inexim.pl, tel. (22) 578 11 35 do 37,
Pani / Pana dane osobowe zostały pozyskane od kontrahenta firmy Inexim Sp. z o.o., który wskazał Panią / Pana jako osobę upoważnioną do kontaktu, bezpośrednio od Pani / Pana lub ze źródeł ogólnodostępnych;
Dane te obejmują swym zakresem niezbędne minimum umożliwiające wypełnienie celu przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych i są to:
- imię i nazwisko,
- stanowisko służbowe,
- dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu;

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
- realizacji umów zawartych między Inexim Sp. z o.o. a kontrahentem, który wskazał Panią / Pana jako osobę upoważnioną do kontaktów lub podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit b RODO);
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Inexim Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego lub Unii Europejskiej, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty wspomagające realizowanie przez Inexim Sp. z o.o. celów w zakresie:
- doręczeń korespondencji i przesyłek,
- obsługi teleinformatycznej,
- obsługi wierzytelności
- doradztwa prawnego i obsługi windykacji,
- organom uprawnionym do otrzymania Pani / Pana danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;

Pani / Pana dane osobowe pozyskane celem realizacji umowy pomiędzy Inexim Sp. z o.o. oraz kontrahentem, przez którego jest Pani / Pan wskazany jako osoba upoważniona do kontaktów, będą przetwarzane przez okres jej trwania, lecz nie krócej niż przez 5 lat co wynika z ustawy o rachunkowości. Okres ten może zostać przedłużony, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Inexim Sp. z o.o.. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub pozyskania informacji, że nie jest już Pani / Pan osobą kontaktową kontrahenta Inexim Sp. z o.o.;

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania / prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Inexim Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możności wykonania umów lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umów (np. przesłanie ofert handlowych).
© 1993 - 2014 INEXIM. All logos and trademarks on this site are property of their respective owners.